SC 88 "body".....70x50cm im Schattenfugenrahmen

SC 88 "body".....70x50cm im Schattenfugenrahmen